Promocja SNAPCHAT „Kto pierwszy ten lepszy” REGULAMIN

 wrz, 22 - 2015   brak komentarzy   Wpisy


Salon Mebellux jest już na SNAPCHACIE. Nasza nazwa to: mebellux. Każdy nasz obserwujący będzie miał szanse na zakup towaru w super niskich cenach! Zasady są proste: pierwsza osoba która po zapoznaniu się z ofertą na na swoim koncie SNAPCHAT wyrazi chęć zakupu poprzez rezerwację telefoniczną:33 843 43 88, E-mail:biuro@mebellux.com.pl lub poprzez wiadomość na facebooku otrzyma ten produkt w cenie widniejącej na ofercie produktu.

REGULAMIN PROMOCJI:

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady udziału w akcji promocyjnej „Kto pierwszy ten lepszy” prowadzonej przez salon MEBELLUX, która dalej jest zwana Promocją.
2. Organizatorem jest Salon MEBEL LUX Stylowe Wnętrza s.c. ul. Kolbego 13 32-600 Oświęcim NIP:5492257947 REGON:120259794 dalej zwany Salonem.
3. Promocja trwa od 20.09.2015 do odwołania. Promocja składa się z pojedynczych ofert na wybrane towary (meble). Jest przeprowadzana za pośrednictwem aplikacji SNAPCHAT z konta Salonu MEBEL LUX.
4. Akcja polega na wystawieniu oferty produktu w nowej niższej cenie i wystawieniu oferty na koncie Salonu w SNAPCHAT. Pierwsza osoba która po zapoznaniu się z ofertą na na swoim koncie SNAPCHAT wyrazi chęć zakupu poprzez rezerwację telefoniczną:33 843 43 88, E-mail:biuro@mebellux.com.pl lub poprzez wiadomość na facebooku, otrzyma ten produkt w cenie widniejącej na ofercie produktu.
5. Każda oferta produktu dotyczy jednej sztuki i będzie dostępna tylko dla jednej (pierwszej) osoby. Promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami oferowanymi w salonie MEBEL LUX.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
7. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2 Uczestnictwo w Promocji

1.Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która przez cały okres trwania Promocji, spełnia następujące warunki:
ma pełną zdolność do czynności prawnych;
nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora Promocji lub wszelką inną niewskazaną wyżej osobą, mającą dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg Promocji;
zapozna się i zaakceptuje niniejszy Regulamin i Politykę Cookies, znajdujący się pod adresem:http://mebellux.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5268

2.Wszyscy Uczestnicy, w stosunku do których Organizator stwierdzi jakiekolwiek działania niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa, mające na celu ingerencję w mechanizm Promocji lub próbę takich działań, mogą zostać wykluczeni z Promocji przez Organizatora.

§3 Udział w Promocji
1.Uczestnikowi Promocji nie wolno w jakikolwiek sposób wpływać na wynik Promocji w sposób inny niż określony w Regulaminie.
2.Uczestnicy Promocji mogą przyjmować wiele ofert promocyjnych, jednakże promocje nie sumują się.
3.W przypadku wystąpienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może się z nim skontaktować wykorzystując informacje kontaktowe podane poprzez aplikacje.
4.Organizator wykluczy Uczestnika od udziału w Promocji, jeśli
uczestnik Promocji poda fałszywe dane osobowe lub kontaktowe.
5.Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który narusza przepisy Regulaminu.

§4 Odpowiedzialność Organizatora
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
zdarzenia będące skutkiem przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż oprogramowanie strony internetowej Organizatora;
odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Organizatora;
oznaczanie e-maili Uczestnika do Organizatora lub Organizatora do Uczestnika jako spam;

§5 Postanowienia końcowe
1.W każdym czasie Uczestnik może zrezygnować z udziału w Promocji wysyłając na adres e-mail Organizatora biuro@mebellux.com.pl e-mail z treścią rezygnacji. Uczestnik, który zrezygnował z Promocji, traci prawo do zakupu towaru z oferty promocyjnej.
2.Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny.

3.Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu przy czym wprowadzone zmiany do Regulaminu nie mają wpływu na prawa nabyte przez Uczestników, którzy już rozpoczęli uczestnictwo w Promocji.
4. Zmiany będą mogły być wprowadzone w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
zmiany przepisów prawa, zakresu lub formy świadczonych usług, w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację Promocji;
5.Prawem właściwym dla korzystania z Serwisu jest prawo polskie. Wszelkie spory poddane będą rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego
6.Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o prawach konsumentów, jeśli Uczestnik jest osobą fizyczną, która uczestniczy w Promocji w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384 – 385(4) Kodeksu cywilnego. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
7.Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 września 2015 r.


Podobne artykuły


Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Fields with * are mandatory.

Zasady dotyczace cookies: Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Mozna zablokować zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przegladarki.
Więcej informacji
Ok