Zrób zdjęcie i odbierz nagrodę Regulamin

 wrz, 28 - 2015   brak komentarzy   Wpisy


Serdecznie zapraszamy naszych klientów do wzięcia udziału w promocji „Zrób zdjęcie i odbierz nagrodę”. Aby wziąć udział w promocji wystarczy zrobić zdjęcie mebli zakupionych w naszym salonie oraz przesłać je na nasz profil facebookowy: facebook.com/salonmebellux. Przesłanie zdjęcia upoważnia Państwa do odbioru jednego z pośród wyznaczonych upominków.

Regulamin Promocji “Zrób zdjęcie i odbierz nagrodę”

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady udziału w akcji promocyjnej „Zrób zdjęcie i odbierz nagrodę” prowadzonej przez salon MEBELLUX, która dalej jest zwana Promocją.

2.Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.

3. Organizatorem jest Salon MEBEL LUX Stylowe Wnętrza s.c. ul. Kolbego 13 32-600 Oświęcim NIP:5492257947 REGON:120259794 dalej zwany Salonem.

4. Promocja trwa od 25.09.2015 do odwołania lub wyczerpania nagród.

§ 2 Zasady Promocji

1.Do udziału w Promocji upoważnia wykonanie zdjęcia mebli(minimalna wartość 1500zł) zakupionych w Salonie MEBEL LUX ul. Kolbego 13 32-600 Oświęcim oraz przesłanie go na profil facebookowy salonu : https://www.facebook.com/salonmebellux

3. Przesłanie Zdjęcia/zdjęć uprawnia do jednorazowego odebrania nagrody, którą uczestnik może wybrać spośród upominków wyznaczonych przez pracowników salonu. Promocje nie sumują się, każdemu uczestnikowi przysługuje tylko jedna nagroda. Odbiór nagrody odbywa się w Salonie MEBEL LUX ul. Kolbego 13 32-600 Oświęcim po ukazaniu paragonu/faktury potwierdzającego zakup mebli.

4. Promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami oferowanymi w salonie MEBEL LUX.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

§3 Uczestnictwo w Promocji

1.Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która przez cały okres trwania Promocji, spełnia następujące warunki:
– ma pełną zdolność do czynności prawnych;
– nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora Promocji lub wszelką inną niewskazaną wyżej osobą, mającą dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg Promocji;
-zapozna się i zaakceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Cookies, znajdującą się pod adresem:http://mebellux.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5268

2.Wszyscy Uczestnicy, w stosunku do których Organizator stwierdzi jakiekolwiek działania niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa, mające na celu ingerencję w mechanizm Promocji lub próbę takich działań, mogą zostać wykluczeni z Promocji przez Organizatora.

§4 Udział w Promocji

1.Uczestnikowi Promocji nie wolno w jakikolwiek sposób wpływać na wynik Promocji w sposób inny niż określony w Regulaminie.

2. Promocje nie sumują się z innymi promocjami w Salonie.

3. W przypadku wystąpienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Promocji, Organizator może się z nim skontaktować wykorzystując informacje kontaktowe podane poprzez aplikacje.
4. Organizator wykluczy Uczestnika od udziału w Promocji, jeśli
uczestnik Promocji poda fałszywe dane osobowe lub kontaktowe lub będzie utrudniał działanie promocji.

5. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który narusza przepisy Regulaminu.

§5 Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
zdarzenia będące skutkiem przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż oprogramowanie strony internetowej Organizatora;
odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Organizatora;
oznaczanie e-maili Uczestnika do Organizatora lub Organizatora do Uczestnika jako spam;

§6 Postanowienia końcowe

1. W każdym czasie Uczestnik może zrezygnować z udziału w Promocji wysyłając na adres e-mail Organizatora biuro@mebellux.com.pl e-mail z treścią rezygnacji. Uczestnik, który zrezygnował z Promocji, traci prawo do odbioru nagrody.

2. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny.

3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu przy czym wprowadzone zmiany do Regulaminu nie mają wpływu na prawa nabyte przez Uczestników, którzy już rozpoczęli uczestnictwo w Promocji.

4. Zmiany będą mogły być wprowadzone w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
zmiany przepisów prawa, zakresu lub formy świadczonych usług, w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację Promocji;

5. Prawem właściwym dla korzystania z Serwisu jest prawo polskie. Wszelkie spory poddane będą rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego

6. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o prawach konsumentów, jeśli Uczestnik jest osobą fizyczną, która uczestniczy w Promocji w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384 – 385(4) Kodeksu cywilnego. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 września 2015 r.


Podobne artykuły


Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Fields with * are mandatory.

Zasady dotyczace cookies: Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Mozna zablokować zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przegladarki.
Więcej informacji
Ok